Όροι χρήσεως

Η Alpha Real Estate Services Α.Ε. µέσω του διαδικτυακού τόπου www.astikaakinita.gr παρέχει στον επισκέπτη/χρήστη του ∆ιαδικτύου τη δυνατότητα να ενηµερωθεί σχετικά µε την Εταιρία και τον Όµιλο εταιριών της, καθώς και µε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρία και να προβεί σε χρήση των σελίδων και των προσφερόµενων υπηρεσιών. Παρακαλούµε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Χρήσεως.

Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου συνιστά την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των Όρων Χρήσεως, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχοµένου του. Σε περίπτωση διαφωνίας µε τους Όρους Χρήσεως, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να εγκαταλείψει τον διαδικτυακό τόπο και να µην προβεί σε περαιτέρω χρήση του.

Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου www.astikaakinita.gr έχει µελετήσει, κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως τους κατωτέρω όρους και αναγνωρίζει ότι δεσµεύεται από αυτούς σε κάθε επίσκεψή του σε αυτόν. Η Alpha Real Estate Services Α.Ε. έχει δικαίωµα να τροποποιεί οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες όρους, ανακοινώνοντας τις εκάστοτε τροποποιήσεις µέσω του διαδικτυακού της τόπου. Μετά από την ανακοίνωση της εκάστοτε τροποποιήσεως, η χρήση του διαδικτυακού τόπου λογίζεται ως αποδοχή της εν λόγω τροποποιήσεως.

Α. ∆ικαιώµατα πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόµενο του διαδικτυακού τόπου, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικώς αλλά όχι περιοριστικώς, εµπορικών σηµάτων, διακριτικών τίτλων, κειµένων, ειδήσεων, φωτογραφιών, εικόνων, παρεχόµενων υπηρεσιών, ανήκει στην Alpha Real Estate Services Α.Ε. και διέπεται από τις σχετικές εθνικές και διεθνείς διατάξεις, κυρίως περί Πνευµατικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας, µε εξαίρεση προστατευόµενα δικαιώµατα τρίτων.

Ως εκ τούτου, απαγορεύεται χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της Alpha Real Estate Services Α.Ε., η εν όλω ή εν µέρει τροποποίηση, δηµοσίευση, µετάδοση, µεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανοµή, παρουσίαση ή µε άλλον τρόπο χρήση του περιεχοµένου του διαδικτυακού τόπου µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσο για εµπορικούς ή άλλους σκοπούς. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η µεµονωµένη αντιγραφή, εκτύπωση ή αποθήκευση των ανωτέρω στοιχείων για προσωπική χρήση του επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προελεύσεώς τους και ότι δε θα χρησιµοποιηθούν για εµπορικό ή άλλο σκοπό.

Β. Συµπεριφορά χρηστών

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου www.alpharealestateservices.gr πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόµιµους σκοπούς και µε τρόπο που να µην περιορίζει ή εµποδίζει τη χρήση από τρίτους. Οι επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου οφείλουν να συµµορφώνονται µε τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και ∆ιεθνούς ∆ικαίου και τη σχετική νοµοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνοµη και καταχρηστική συµπεριφορά που δύναται να έχει επιπτώσεις στους άλλους επισκέπτες/χρήστες και να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία στον διαδικτυακό τόπο και κατ’ επέκταση στην Alpha Real Estate Services Α.Ε.

Σε περίπτωση που η Εταιρία εµπλακεί σε οποιαδήποτε αντιδικία ή κληθεί να καταβάλει σε τρίτους οποιουδήποτε είδους αποζηµίωση, για λόγους που οφείλονται στην παράβαση των υποχρεώσεων του επισκέπτη/χρήστη, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να αποζηµιώσει εξ αυτού του λόγου την Εταιρία.

Γ. Σύνδεση µε διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Μέσω ειδικών συνδέσµων (links, hyperlinks, banners), οι επισκέπτες/χρήστες είναι δυνατόν να διοδευθούν µέσω του www.astikaakinita.gr σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Το περιεχόµενο των διαδικτυακών αυτών τόπων διαµορφώνεται µε αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών τους. Η Alpha Real Estate Services Α.Ε. δεν εγγυάται τη διαθεσιµότητά τους και δεν ευθύνεται για το περιεχόµενο, την ορθότητα, νοµιµότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών, ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τους ανωτέρω διαδικτυακούς τόπους. Η παραποµπή σε άλλους διαδικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση και µόνο των επισκεπτών/χρηστών και σε καµία περίπτωση δεν δηµιουργεί κάποια µορφής δέσµευση ή εγγύηση ή παρότρυνση ή επιδοκιµασία της Εταιρίας, είτε για το περιεχόµενο είτε για την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών.

∆. Περιορισµός ευθύνης

Η Alpha Real Estate Services Α.Ε. χωρίς να εγγυάται και συνεπώς χωρίς να ευθύνεται, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στον διαδικτυακό τόπο www.astikaakinita.gr να είναι πλήρεις, ακριβείς, επίκαιρες και σαφείς. Ωστόσο, σε καµία περίπτωση, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής της αµέλειας, η Alpha Real Estate Services Α.Ε. δεν ευθύνεται για λάθη, παραλείψεις, ή οποιεσδήποτε ελλείψεις που αφορούν στις πληροφορίες, για καθυστερήσεις ή διακοπές ή αδυναµία µεταδόσεως των πληροφοριών ή για οποιαδήποτε ζηµία προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη λόγω της χρήσεως αυτών των πληροφοριών.

Το περιεχόµενο του διαδικτυακού τόπου δεν συνιστά οικονοµική, νοµική ή άλλη συµβουλή, παρότρυνση ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε επενδυτικής ή άλλης πράξεως και η Alpha Real Estate Services Α.Ε. ουδεµία ευθύνη φέρει για τη χρήση του διαδικτυακού τόπου από τους επισκέπτες/χρήστες, οι οποίοι ενεργούν µε βάση την ιδιωτική τους βούληση.

Ε. Ασφάλεια του διαδικτυακού τόπου

Πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο παρέχεται µε πρωτοβουλία του επισκέπτη/χρήστη και όχι της Alpha Real Estate Services Α.Ε.

Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισµό (π.χ. προσωπικό υπολογιστή), λογισµικό, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία που είναι αναγκαία για να αποκτά πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο. Ο χρήστης είναι επίσης υπεύθυνος για την προστασία του συστήµατός του από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισµικό.

Η Alpha Real Estate Services Α.Ε. έχει λάβει, στο µέτρο του δυνατού, όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας για την προστασία του διαδικτυακού τόπου από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισµικό και ελέγχει µε συστήµατα ασφαλείας την πρόσβαση στις ιστοσελίδες για την αποτροπή επιθέσεων και άλλων µη επιτρεπόµενων ενεργειών, δεν εγγυάται όµως ότι το περιεχόµενο του διαδικτυακού τόπου είναι ελεύθερο ιών, λαθών και άλλων επιζήµιων στοιχείων και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµία προκληθεί στον ως άνω εξοπλισµό του χρήστη, στο λογισµικό ή στα αρχεία του, καθώς και για οποιαδήποτε ζηµία που µπορεί ο χρήστης να υποστεί από τις ανωτέρω αιτίες.

ΣΤ. Προσωπικά ∆εδοµένα

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδοµένων του επισκέπτη/χρήστη του διαδικτυακού µας τόπου διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσεως, τα οριζόµενα στην ευρωπαϊκή και ελληνική νοµοθεσία , όπως εκτενώς στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων αναφέρεται.

Στον διαδικτυακό µας τόπο χρησιµοποιούµε “cookies” για πολλούς διαφορετικούς λόγους, µε σκοπό πάντα να δηµιουργήσουµε ένα ασφαλέστερο και αποτελεσµατικότερο για τους επισκέπτες/χρήστες µας περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη Πολιτική Cookies

Η. Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – Λοιποί Όροι

Η παρούσα σύµβαση χρήσεως διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο, αρµόδια δε δικαστήρια για την ερµηνεία των παρόντων όρων καθώς και για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς προκύψει από την παρούσα σύµβαση χρήσεως ορίζονται αποκλειστικά τα δικαστήρια της Αθήνας.

Εάν κάποιος όρος από τους παρόντες κριθεί αντίθετος προς τον νόµο, και ως εκ τούτου άκυρος ή ακυρώσιµος, παύει να ισχύει χωρίς σε καµία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων. 

 

Χρησιμοποιούμε τα υποχρεωτικά (τεχνικώς απαραίτητα) cookies για να λειτουργήσει σωστά η ιστοσελίδα μας www.alpharealestateservices.

gr. Με τη συγκατάθεσή σας θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα cookies για τη βελτίωση της περιήγησης στην ιστοσελίδα, την ανάλυση της επίδοσης της και για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων. Εάν συμφωνείτε με τη χρήση όλων των επιπρόσθετων cookies, επιλέξτε «ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ», εάν δεν επιθυμείτε την εγκατάσταση των επιπρόσθετων cookies επιλέξτε «ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ» ή ενημερωθείτε για την Πολιτική Cookies καθώς και τους διαφορετικούς τύπους cookies και τροποποιήστε τις προτιμήσεις σας (εκτός από τα τεχνικώς απαραίτητα), επιλέγοντας «Ρυθμίσεις Cookies».

Ρυθμίσεις Cookies