Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Στην Alpha Real Estate Services Α.Ε. (εφεξής «ARES») αναγνωρίζουµε τη σηµασία των προσωπικών δεδοµένων (εφεξής «δεδοµένα») των επισκεπτών του διαδικτυακού µας τόπου. ∆έσµευση για εµάς αποτελεί η προστασία των προσωπικών σας δεδοµένων σε συµµόρφωση πάντα µε το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων ισχύει για το διαδικτυακό τόπο www.alpharealestateservices.gr. Σκοπό έχει να παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τη συλλογή, αποθήκευση, χρήση και κάθε άλλης µορφής επεξεργασία των δεδοµένων των επισκεπτών από την ARES, υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, καθώς και για τα δικαιώµατά σας σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

 1. ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ:

1.1. Δεδομένα που απαιτούνται για  την υποβολή ερωτήσεων, αιτημάτων, παραπόνων και την εκδήλωση ενδιαφέροντος ακινήτου:

Oνοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, σχόλια στη φόρμα επικοινωνίας/ εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακινήτου.

12 Cookies και άλλες τεχνολογίες

Όπως περιγράφεται εκτενώς στην Πολιτική για Cookies, συλλέγουµε πληροφορίες µε τη χρήση των cookies και παρόµοιων τεχνολογικών µέσων, όπως αρχεία διαφανών εικόνων (web beacons) και social plug ins.

1.3. Δεδοµένα συσκευών

Όταν επισκέπτεστε τον διαδικτυακό µας τόπο, λαµβάνουµε τη διεύθυνση URL του διαδικτυακού τόπου από τον οποίο ήρθατε, την ηµεροµηνία και την ώρα της επίσκεψής σας, το λειτουργικό σύστηµα της συσκευής και του περιηγητή που χρησιµοποιείται, καθώς και τη διεύθυνση IP της συσκευής σας.

1.4. Δεδοµένα θέσης

Όταν επισκέπτεστε το διαδικτυακό µας τόπο είτε µέσω υπολογιστή, tablet, είτε µέσω κινητού τηλεφώνου, συλλέγουµε δεδοµένα σχετικά µε την ακριβή τοποθεσία που βρίσκεστε βάσει των ρυθµίσεων των συσκευών σας. Σε κάθε περίπτωση λάβετε υπόψη σας ότι θα αναζητηθεί η συγκατάθεσή σας πριν χρησιµοποιήσετε τις υπηρεσίες τοποθεσίας και GPS.

 1. ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Συλλέγουµε πληροφορίες τις οποίες οι ίδιοι µας γνωστοποιείτε όταν εισέρχεσθε ή/και πλοηγείστε στο διαδικτυακό µας τόπο ή όταν υποβάλλετε ηλεκτρονικό σχόλιο, παράπονο, ερώτημα ή αίτημα. Ενδέχεται να συλλέγουµε πληροφορίες από τρίτα µέρη (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα), όπως η Alpha Bank, και εταιρίες πληροφορικής και τεχνολογίας.

 1. ΓΙΑΤΙ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Η ARES συλλέγει και επεξεργάζεται µόνο εκείνα τα δεδοµένα που είναι απαραίτητα για την επίτευξη των κάτωθι σκοπών. Ειδικότερα:

 • Για την ορθή και αποτελεσµατικότερη λειτουργία και διαχείριση του διαδικτυακού µας τόπου,
 • Για να διερευνήσουµε και να επιλύσουµε τεχνικά θέµατα στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών µας (π.χ. σφάλµατα κώδικα),
 • Για λόγους ασφαλείας ή για να διερευνήσουµε τυχόν απάτη ή άλλες παραβιάσεις των όρων χρήσης του διαδικτυακού µας τόπου ή της παρούσας πολιτικής,
 • Για να επικοινωνούμε μαζί σας για την ενημέρωσή σας σχετικά με την αξιοποίηση των προϊόντων ή υπηρεσιών μας, τις δυνατότητες, τα χαρακτηριστικά τους, καθώς και τυχόν νέες εξελίξεις/εφαρμογές αυτών,

Μπορεί να επεξεργασθούμε τα δεδομένα σας εφόσον προηγουμένως έχετε παραχωρήσει ρητώς τη συγκατάθεσή σας, όπως:

 • Για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε και αλληλεπιδράτε με το περιεχόμενο του διαδικτυακού μας τόπου μέσω της χρήσης των cookies,
 • Για τη βελτίωση των παρεχόμενων μέσω του διαδικτυακού μας τόπου, υπηρεσιών μας,
 • Για να βελτιώνουμε και να μετράμε την αποτελεσματικότητα και την απήχηση των διαφημίσεών μας, που εμφανίζονται σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων,
 • Για την εμφάνιση διαφημίσεων σχετικά με τα προϊόντα, προσφορές, και εν γένει υπηρεσίες μας,
 • Για την αποστολή newsletter

Σε κάθε περίπτωση, η ΑRES ενδέχεται να επεξεργασθεί τα δεδοµένα σας για σκοπούς συµµόρφωσης µε τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις εποπτικές αρχές, καθώς και µε τις αποφάσεις αρχών ή δικαστηρίων.

 1. ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Ενδέχεται να γνωστοποιήσουµε τα δεδοµένα σας, εφ’ όσον συντρέχουν οι εκάστοτε νόµιµες προϋποθέσεις, στους αρµόδιους υπαλλήλους εταιριών του οµίλου Alpha Bank καθώς και σε τρίτα µέρη (φυσικά και νοµικά πρόσωπα, στα οποία η ARES εκάστοτε αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριµένων εργασιών για λογαριασµό της), υπό τον όρο της τηρήσεως σε κάθε περίπτωση του επαγγελµατικού απορρήτου και του καθήκοντος εµπιστευτικότητας και εχεµύθειας, όπως:

 • εταιρίες διαφηµίσεως υπηρεσιών της ARES,
 • εταιρίες διαχειρίσεως βάσεων δεδοµένων και ιστοσελίδων,
 • εταιρίες παροχής καινοτόµων λύσεων τεχνολογίας υπηρεσιών, , υπηρεσιών αναπτύξεως, συντηρήσεως, παραµετροποιήσεως εφαρµογών πληροφορικής, υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, υπηρεσιών φιλοξενίας στο διαδίκτυο, περιλαµβανοµένων των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud services),

Σε κάθε περίπτωση η ΑRES εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, παραχώρηση κ.λπ. των δεδοµένων σας σε τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση πέραν των όσων ρητώς γνωστοποιούνται µε την παρούσα Πολιτική. Ωστόσο, διατηρούµε το δικαίωµα να κοινοποιήσουµε πληροφορίες που σας αφορούν, εάν η νοµοθεσία µας υποχρεώνει σχετικά ή  εάν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται από τις αρµόδιες εποπτικές, ελεγκτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, δηµόσιες ή/και λοιπές αρχές. Περαιτέρω, λάβετε υπόψη σας ότι η ΑRES ενδέχεται να διαβιβάζει τα δεδοµένα που συλλέγε ι από τον διαδικτυακό της τόπο σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή σε διεθνή οργανισµό στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει πράξη για την επαρκή προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στη συγκεκριµένη χώρα ή στον εν λόγω διεθνή οργανισµό, β) εφόσον έχετε ενηµερωθεί ειδικά και έχετε παράσχει την προς τούτο ρητή συγκατάθεσή σας στην ARES και συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του νοµοθετικού πλαισίου, γ) εφόσον η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης, δ) εφόσον η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεµελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νοµικών αξιώσεων ή την υπεράσπιση δικαιωµάτων της ΑRES, ε) εφόσον υπάρχει σχετική υποχρέωση από διάταξη νόµου ή διακρατική ή διεθνή σύµβαση, στ) στο πλαίσιο συμμόρφωσης της ΑRES με τους κανόνες της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στον φορολογικό τομέα, όπως αυτοί απορρέουν από το ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο.

 1. ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Η ΑRES λαµβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά µέτρα για τη διασφάλιση της εµπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιµότητας των πληροφοριών σε συνεχή βάση, ώστε να προστατεύονται από τυχαία ή αθέµιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευµένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης µορφή αθέµιτη επεξεργασία.

Η ΑRES, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Πληροφοριών, ελέγχει, μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών, τη συμμόρφωση με το Πλαίσιο Ασφαλείας Πληροφοριών Ομίλου, διενεργεί εξειδικευμένους ελέγχους ασφαλείας (penetration tests & vulnerability assessments), εκπαιδεύει και ευαισθητοποιεί το Προσωπικό της σε θέματα ασφαλείας και αξιολογεί συνεχώς το υψηλό επίπεδο ασφαλείας πληροφοριών, λαμβάνοντας κατά περίπτωση περαιτέρω μέτρα, για την αντιμετώπιση νέων απειλών και των συσχετιζόμενων κινδύνων.

Ενδεικτικά, τα µέτρα αυτά περιλαµβάνουν τη χρήση εξειδικευµένων µηχανισµών ασφαλείας, πολλαπλών επιπέδων, για την προστασία των υπηρεσιών που προσφέρονται µέσω του ∆ιαδικτύου καθώς και του συνόλου της υποδοµής της , µηχανισµών για την προστασία από τη διαρροή της πληροφορίας (DLP), την καταγραφή των προσβάσεων, την προστασία των συστηµάτων, την κεντρική διαχείριση προσβάσεων των χρηστών στα συστήµατα µε βάση τον επιχειρησιακό τους ρόλο, καθώς και την κρυπτογράφηση και ψευδωνυµοποίηση της πληροφορίας, όπου αυτό απαιτείται.

Ωστόσο, είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισµός (π.χ. προσωπικός υπολογιστής), λογισµικό, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός που χρησιµοποιείτε είναι επαρκώς ασφαλής και προστατεύεται από κακόβουλο λογισµικό (όπως π.χ. ιούς). Πρέπει να γνωρίζετε ότι χωρίς επαρκή µέτρα ασφάλειας (όπως π.χ. ασφαλή ρύθµιση του browser σας, ενηµερωµένο λογισµικό προστασίας από κακόβουλο λογισµικό, µη χρήση λογισµικού και εξοπλισµού από αµφίβολες πηγές, κ.λπ.) υπάρχει ο κίνδυνος τα δεδοµένα, καθώς και οι κωδικοί που χρησιµοποιείτε να γνωστοποιηθούν σε µη εξουσιοδοτηµένα τρίτα µέρη.

 1. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕ∆ΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

6.1. Θα διατηρήσουµε τα δεδοµένα σας για όσο χρόνο είσαστε πελάτης της ΑRES και για διάστηµα έως είκοσι (20) ετών από τη λήξη της σχετικής συµβάσεως, όπου από το νόµο ορίζεται.

6.2. Εφ’ όσον δεν είσαστε πελάτης της ΑRES µπορεί να διατηρήσουµε τα δεδοµένα που συλλέγουµε από τον διαδικτυακό µας τόπο για διάστηµα έως πέντε (5) ετών από τη συλλογή τους.

6.3 Μετά το πέρας του χρόνου διατήρησης, η ΑRES θα µεριµνά για την ασφαλή καταστροφή ή/και διαγραφή των δεδοµένων σας.

 1. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ;

Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα σχετικά με τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας (όπως π.χ. τις κατηγορίες των δεδομένων, τους σκοπούς επεξεργασίας, κ.λπ.).
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε να διορθώσουμε ή να συμπληρώσουμε τα δεδομένα σας, εάν αυτά είναι ελλιπή ή περιέχουν ανακρίβειες.
 • Δικαίωμα διαγραφής: Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή όλων ή μέρους των δεδομένων σας (εάν π.χ. τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν κ.λπ.).
 • Δικαίωμα περιορισμού: Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, όπου στο νόμο ορίζεται.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας που διενεργείται στο πλαίσιο επιδίωξης των εννόμων συμφερόντων μας, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω.
 • Δικαίωμα φορητότητας: Μπορείτε να ζητήσετε να σας δώσουμε ή να μεταφέρουμε σε τρίτο πάροχο σε ηλεκτρονική μορφή συγκεκριμένες πληροφορίες που μας έχετε παράσχει.

Εφόσον επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από αυτά, απευθυνθείτε:

 • στο Δίκτυο Καταστημάτων της Τραπέζης, συμπληρώνοντας το έντυπο Ασκήσεως Δικαιωμάτων της ΑRES
 • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο SpecializedCustomerServicesUnit@alpha.gr
 • στα γραφεία της Αlpha Real Estate Services Α.Ε , Σταδίου 24, 105 64, Αθήνα

Σε περίπτωση υποβολής αιτήµατος για την άσκηση των δικαιωµάτων σας, η ΑRES θα ανταποκριθεί στο σχετικό αίτηµά σας εντός ενός (1) µηνός από την υποβολή του. Η εν λόγω προθεσµία µπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόµη µήνες, κατόπιν προηγούµενης ενηµέρωσής σας, λαµβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήµατος και του αριθµού των υπό επεξεργασία αιτηµάτων.

Λάβετε υπόψη σας ότι η ανταπόκρισή µας στο ανωτέρω αίτηµά σας παρέχεται δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που το αίτηµά σας είναι εµφανώς αβάσιµο, υπερβολικό ή επαναλαµβανόµενο, µπορεί είτε να επιβάλουµε εύλογο τέλος, ενηµερώνοντάς σας προηγουµένως σχετικά, είτε να αρνηθούµε να ανταποκριθούµε στο αίτηµά σας.

Εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται µε οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώµατά σας, µπορείτε να υποβάλλετε και καταγγελία στην αρµόδια Εποπτική Αρχή:

Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 647 5600

Fax: +30-210 647 5628

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: contact@dpa.gr

 1. ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ;

9.1. Η ΑRES δε συλλέγει ούτε αποκτά πρόσβαση µε κανέναν τρόπο µέσω του διαδικτυακού της τόπου σε ειδικές κατηγορίες («ευαίσθητων») προσωπικών δεδοµένων. Ο επισκέπτης έχει την υποχρέωση να απέχει από την παροχή τέτοιων δεδοµένων, που αφορούν τον ίδιο ή τρίτα πρόσωπα. Σε αντίθετη περίπτωση τα δεδοµένα θα διαγράφονται µόλις υποπίπτουν στην αντίληψή µας. Η ΑRES δε φέρει καµία ευθύνη απέναντι σε επισκέπτες ή τρίτα µέρη για τυχόν παροχή ή / και επεξεργασία τέτοιων δεδοµένων, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις τους κατά παράβαση της παραπάνω υποχρέωσης.

9.2. Ο διαδικτυακός µας τόπος ενδέχεται να περιλαµβάνει συνδέσµους («links») προς άλλους διαδικτυακούς τόπους («sites»), οι οποίοι δεν ελέγχονται από την ΑRES αλλά από τρίτα  πρόσωπα (π.χ. ελληνικών και ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών, άλλων υπηρεσιών κ.λπ.).

Η παρούσα Πολιτική δεν έχει εφαρµογή σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους, και σας συνιστούµε να τους επισκέπτεστε απευθείας για να πληροφορηθείτε για τη δική τους πολιτική σχετικά µε την προστασία των προσωπικών σας δεδοµένων.

9.3 Ενδέχεται να τροποποιούµε κατά διαστήµατα την παρούσα Πολιτική ώστε να είναι πάντα σύµφωνη µε τις νοµικές απαιτήσεις και τον τρόπο διεξαγωγής της επιχειρηµατικής µας , δραστηριότητας. Εάν αποφασίσουµε να αντικαταστήσουµε την παρούσα Πολιτική ή να προχωρήσουµε σε πολύ σηµαντικές αλλαγές σε αυτήν, θα σας ενηµερώσουµε σχετικά µέσω ειδοποίησης στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Για να ενηµερώνεστε για την πιο πρόσφατη έκδοση της Πολιτικής, ελέγξτε τακτικά την παρούσα σελίδα.

 1. ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ;

Εφόσον έχετε ερωτήσεις ή παράπονα που άπτονται της παρούσας Πολιτικής µπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί µας στα εξής στοιχεία:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ:
ALPHA REAL ESTATE SERVICES Α.Ε.
Ταχυδροµική διεύθυνση: Σταδίου 24, 105 64 Αθήνα
Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 326 3929

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ:
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ALPHA BANK
Για την ALPHA REAL ESTATE SERVICES Α.Ε. 
Ταχυδροµική διεύθυνση: Πανεπιστημίου 43, 105 64 Αθήνα
Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 326 6953
Email: contact-DPO@alpha.gr 
 

 

Χρησιμοποιούμε τα υποχρεωτικά (τεχνικώς απαραίτητα) cookies για να λειτουργήσει σωστά η ιστοσελίδα μας www.alpharealestateservices.

gr. Με τη συγκατάθεσή σας θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα cookies για τη βελτίωση της περιήγησης στην ιστοσελίδα, την ανάλυση της επίδοσης της και για την παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων. Εάν συμφωνείτε με τη χρήση όλων των επιπρόσθετων cookies, επιλέξτε «ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ», εάν δεν επιθυμείτε την εγκατάσταση των επιπρόσθετων cookies επιλέξτε «ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ» ή ενημερωθείτε για την Πολιτική Cookies καθώς και τους διαφορετικούς τύπους cookies και τροποποιήστε τις προτιμήσεις σας (εκτός από τα τεχνικώς απαραίτητα), επιλέγοντας «Ρυθμίσεις Cookies».

Ρυθμίσεις Cookies